Rosh Hashana
Iom Kipur
Sukot
Simjat Tora
Januka
Itzjak Rabin
Tu Bishvat
Purim
Pesaj
Iom Hashoa
Iom Haatzmaut
Iom Ierushalaim
LAG BaOmer
Shavuot
Tisha BeAv
TU BeAv
Shabat